Chủ tài khoản: Lâm văn Trọng

Ngân hàng Vietcombank: 0021000421419 chi nhánh Hà Nội

Ngân hàng Techcombank: 19035663299017 chi nhánh Hà Thành